Základní informace

Vize dalšího směřování ZŠ a MŠ vychází z představy školy, která poskytuje kvalitní výchovu, výuku a mimoškolní aktivity, která je vstřícná a otevřená rodičům i veřejnosti, která je důsledná při řešení sociálně patologických jevů.

Nadále chceme pokračovat v následujících činnostech:

 • ve spolupráci s městem vyřešit otázku kapacity MŠ formou dostavby stávající budovy MŠ s využitím mobilních modulárních prvků
 • zkvalitnění a dopracování ŠVP pro základní vzdělávání – zaměření na zdravý životní styl, ekologii, trvale udržitelný rozvoj – dle harmonogramu připravit inovovaný ŠVP k 1. 9. 2009
 • zvyšování nabídky volnočasových aktivit v odpoledních hodinách a o víkendech
 • nabídka dalších sportů – dle zájmu
 • v rámci letních prázdnin uspořádat letní tábor pro žáky školy zaměřený na pobyt v přírodě, sport a ekologii
 • zajištění dalších finančních prostředků pro činnost školy (granty, nadace, využití budovy školy v odpoledních hodinách a o víkendech pro vzdělávání dospělých, sponzorská činnost regionálních firem)
 • otevření školy a sportovišť pro veřejnost v odpoledních hodinách
 • zřízení školního informačního centra pro pedagogy, žáky, rodiče i veřejnost
 • větší zapojení žáků a pedagogů do veřejného života města
 • dovybavit školu výpočetní technikou tak, aby bylo možno ji používat při běžné výuce ve třídách
 • zapojit žáky do tvorby internetových stránek školy, zřídit stránky tříd
 • pokusit se navázat partnerské vztahy se zahraničními školami – pro výměnné pobyty žáků a pro společné akce
 • zkvalitňovat vzdělávací proces uplatňováním efektivních vzdělávacích strategií, netradičních forem a metod práce, podporovat DVPP směrem k potřebám a filozofii školy
 • přehodnotit systém hodnocení výsledků vzdělávání a navrhnout jeho změny, vytvořit vlastní nástroje pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • stabilizovat počet žáků a ovlivnit jejich úbytek při přechodu z I. na II. stupeň ZŠ