Informace k otevření MŠ

15 květen 2020

Otevření MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou 25.5.2020

 

PRAVIDLA PRO PROVOZ MŠ, PLATNÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

 

Provoz nebude nijak zkrácen, tedy od 6:30 do 16:30.

 

Stravování v běžném režimu.

 

Z hygienických a technických důvodů bude šatna třídy Žabičky spojena s šatnou třídy Včeličky (žabičky budou u včeliček).

 

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“ - dospělý a dítě od 7 let věku).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (dospělý a dítě od 7 let věku)

 

Pokud bude nutný vstup zákonného zástupce do MŠ, použije dezinfekci u vstupu. Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy MŠ pokud to nebude nezbytně nutné. Postupujeme dle doporučení Krajské hygienické stanice. Předškoláci a prostředňáci jsou již samostatní, malým dětem v šatně pomůže asistentka a nepedagogický personál MŠ. Předem děkujeme za respektování tohoto požadavku.

 

V prostorách mateřské školy

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu – pokud je to nezbytně nutné (zejména předání, vyzvednutí    dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Ve třídě

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a dezinfekcí.

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!!!!!

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.:

  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

  2. při protinádorové léčbě,

  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do MŠ: písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Ke stažení v příloze. Nezapomeňte donést do MŠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pokud zákonný zástupce tento dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Info pro rodiče dětí, které již do konce června 2020 do MŠ nenastoupí:

 • věci ze šaten je možné si vyzvednout ve dnech 20.-22.5. od 8-11:30, popř. od 25.5. po tel. dohodě s třídní učitelkou. Je zbytečné panikařit, vždy je vše na domluvě, společně to zvládneme :-)

 • platby školkovného se za měsíce, kdy byla MŠ uzavřena budou vracet na čísla účtů, ze kterých byla platba provedena. Ti, co do konce června již nenastoupí, jsou osvobozeni od platby školkovného.

 • Nezapomeňte si od 25.5. odhlásit stravné v případě, že nedorazíte do MŠ!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Dle nařízení je nutné vytvořit homogenní skupiny dětí i dospělých, která se nebude měnit a křížit.

Prosíme všechny o zvýšenou ohleduplnost k personálu a dětem, a v této těžké době o dodržování pravidel.

Voďte své děti do školky OPRAVDU ZDRAVÉ!!! Děti s rýmou, kašlem či příznaky jakékoli nemoci přijímat nebudeme.

Děkujeme, že svým zodpovědným přístupem chráníte nejen své děti, ale i ty, kteří se o ně starají – učitelky a personál v MŠ skutečně nejsou „nesmrtelné tety“.

 

Děkujeme za pochopení, jsme v tom s vámi.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna: +420 488 880 942
 • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
 • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
 • Mateřská škola: +420 739 035 707
 • Školní jídelna: +420 488 880 944