Ochrana osobních údajů a whistleblowing

21 únor 2019

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace  je ve smyslu čl. 4, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) správcem osobních údajů.

V souladu s ustanovením čl. 37 výše uvedeného nařízení jmenuje správce pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Ištok

Mobil: + 420 608 000 392

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přijímání oznámení - whistleblowing

 V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem: Školní 488, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou (dále jen „škola“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, a to Ing. Milana Ištoka.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený ve škole nebo osoba vykonávající ve škole dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro školu jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

 Oznámení lze podat:

 • písemně
 1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou
 2. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • ústně
 1. telefonicky na telefonním čísle 608 000 392
 2. na žádost osobně Ing. Milanu Ištokovi
 • O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

 V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Školy, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem státní služby, zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u Školy a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Školy, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde:  https://oznamovatel.justice.cz/.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna +420 604 203 451
 • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
 • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
 • Klubík +420 731 129 550
 • Mateřská škola +420 739 035 707
 • Školní jídelna +420 733 745 990