Primární prevence

26 prosinec 2021

Primární prevence

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

S čím se můžete na školní metodičku prevence obrátit?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků. Nejčastěji se na mě obrací rodiče žáků s těmito problémy:

 • Vztahové problémy v třídním kolektivu
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Záškoláctví
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
 • Kyberšikana
 • Závislostní chování
 • Nelátkové závislosti
 • Poruchy příjmu potravy

Školní preventivní program

Preventivní program školy v aktuálním znění je k nahlédnutí u vedení školy či u metodika prevence.

Představuje celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy.

Doplňuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací MAJÁK o.p.s. a ACET ČR. Obě akreditované organizace pro nás dlouhodobě zajišťují preventivní programy pro 1. a 2. stupeň.

Standardní činnosti metodika prevence

 • Zpracovávání, kontrola a hodnocení preventivního programu
 • Koordinace programů zaměřených na prevenci rizikového chování žáků
 • Metodické vedení a  vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace šetření v případě podezření na rizikové chování žáků
 • Individuální i skupinová práce se žáky s rizikovým chováním, se žáky s potížemi s adaptací apod.
 • Řídí spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy
 • Poskytování bezplatných poradenských, informačních a metodických služeb v oblasti rizikového chování
 • Spolupráce se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem, s třídními učiteli – zachycení náznaků rizikového chování žáků

Sledování aktuální situace ve škole a přizpůsobování strategie prevence rizikového chování.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna +420 604 203 451
 • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
 • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
 • Klubík +420 731 129 550
 • Mateřská škola +420 739 035 707
 • Školní jídelna +420 733 745 990