Výchovné a kariérní poradenství

26 prosinec 2021

S čím vám mohu pomoci?

 • konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
 • pomoc při volbě studia, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ
 • péče o žáky s problémy učení (dysfunkce, zdravotní postižení a další)
 • komunikace s poradenskými zařízeními

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Vedení dokumentace dětí vyšetřených v PPP, SPC a SVP, archivace zpráv
 • prostředkování vstupní a průběžné diagnostiky – spolupráce s PPP
 • Individuální a metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech
 • Spolupráce se ŠPP při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Řešení problémů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu, účast na výchovných komisích
 • Spolupráce s třídními učiteli a dalšími členy ŠPP při řešení konfliktních situací ve třídě/ ve škole
 • Spolupráce s dalšími subjekty – PPP, SPC, střediska výchovné péče, OSPOD, Policie ČR
 • Péče o nadané žáky – pomoc s přípravou individuálních vzdělávacích plánů

Standardní činnosti kariérového poradce

 • Pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům v této oblasti
 • Administrace přihlášek na střední školy
 • Profesní orientace

Standardní činnosti speciálního pedagoga

 • Poradenská a konzultační činnost pro rodiče žáků
 • Depistážní činnost se zaměřením na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných ve spolupráci s třídním učitelem
 • průběžné vyhodnocování účinnosti opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • Vedení výuky reedukačních skupin žáků, případně jednotlivců, podle Doporučení ŠPZ
 • Spolupráce s pedagogy, metodické vedení v oblasti speciální pedagogiky
 • Podpora při tvorbě a realizaci plánů pedagogické podpory, průběžné vyhodnocování těchto plánů
 • Aktivní spolupráce při zápisu do prvních tříd
 • Participace na vytváření individuálních vzdělávacích plánů, úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Příprava a realizace podmínek vzdělávání pro žáky s nárokem na podpůrná opatření 
 • Prevence školního neúspěchu

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna +420 604 203 451
 • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
 • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
 • Klubík +420 731 129 550
 • Mateřská škola +420 739 035 707
 • Školní jídelna +420 733 745 990