O nás

26 prosinec 2021

Jsme spádovou školou pro Rychnov u Jablonce nad Nisou a přilehlé obce.. 

V tuto chvíli máme 320 žáků ve dvou  budovách - prvního a druhého stupně - a 17 třídách a ustálený pedagogický sbor čítající 28 učitelů, 12 asistentů a 4 vychovatele školní.

Naším mottem je:

Podej mi ruku, pomohu ti jít.

 
Snažíme se děti nejen vzdělávat, ale také vychovávat a rozvíjet ve všech směrech. Věříme, že hlavním cílem vzdělávání nejsou encyklopedické znalosti, ale otevřená mysl a  touha dozvědět se víc. Ačkoliv se dětem snažíme předat maximum znalostí a vědomostí, zaměřujeme se nejen na učení, ale i na celkový rozvoj dítěte, vytváření pozitivních postojů a sdílení společných hodnot. Důležitá jsou pro nás nadšení, sebedůvěra, překonávání překážek, snaha najít a rozvíjet v sobě to nejlepší, pomoc ostatním, ohleduplnost a laskavost. 
Usilujeme o to, aby obsah učiva i pedagogické metody reflektovaly společenský vývoj a potřeby dnešní doby. Naši učitelé jsou kvalifikovaní a nadále se pravidelně vzdělávají a osvojují si nejnovější poznatky nejen ve svém oboru, ale také v pedagogice a psychologii.
Nedílnou součástí našeho pedagogického týmu jsou také asistentky pedagoga. Jsou pravou rukou učitele v mnoha třídách a pomáhají potřebným dětem. 
V každém dítěti vidíme především lidskou bytost, která má své potřeby, své možnosti a své vlastní jedinečné nadání. Podporujeme každé dítě, aby dosáhlo svého maximálního rozvoje a zažilo úspěch.
Máme fungující poradenský tým (výchovný poradce a metodik prevence), který je k dispozici jak dětem, tak rodičům.Abychom předešli rizikovému chování spolupracujeme s organizacemi Maják a Acet a máme ucelený preventivní program od 1. do 9. třídy. Děti mohou na své problémy upozornit i prostřednictvím schránky důvěry.
Ve škole je pro nás důležitá přátelská atmosféra a důvěra. Často se říká, že škola je příprava na život, ale škola je mnohem víc. Škola je součást života. Část, která trvá devět let a všichni si přejeme, aby těch devět let bylo hezkých a obohacujících. Je pro nás důležité, aby se zde cítily děti dobře a vzdělávání pro ně bylo příjemným zážitkem, po němž zůstanou nejen vědomosti, ale také krásné vzpomínky.
Zakládáme si na zdravém životním stylu - vedeme žáky k pohybu, velké přestávky trávíme venku, účastníme se i organizujeme sportovní soutěže, pořádáme lyžařské kurzy a pro děti z 2. a 3. tříd plavecký výcvik. Pokud počasí dovolí, učíme se ve venkovní učebně na školní zahradě. Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.
Nezapomínáme ani na kulturu - chodíme do divadla i kina a mnohé kulturní programy pořádáme i v prostorách školy. Populárním je v poslední době například pojízdné sférické kino, které nás se svým 3D programem navštěvuje každoročně. Jezdíme na výlety a exkurze, které cílené doplňují výuku v lavicích.
Zároveň vedeme děti k tomu, že součástí školy jsou také povinnosti, které je třeba plnit a pravidla, která je třeba dodržovat.
Za velice důležitou považujeme komunikaci s rodiči, jejichž názory nás doopravdy zajímají. Pouze oboustranně otevřená komunikace je prostředkem, který zamezí zbytečným nedorozuměním. Každý názor či připomínku vyslechneme a zamyslíme se nad ní. To ale neznamená, že vždy vyhovíme. Učitelé a vedení školy jsou zodpovědní za výchovně vzdělávací proces a na nich je i rozhodování, jak tento proces povedou.
Logem naší školy je liška - symbol bystrosti. Slovo LIŠKA je i názvem našeho školního vzdělávacího programu. 
Snažíme se držet krok i s vývojem moderní techniky. Ve všech třídách jsou moderní tabule s projektorem a připojení na internet, postupně zlepšujeme vybavení školy výpočetní technikou. Na obou budovách školy máme moderní PC učebnu a v blízké budoucnosti plánujeme učebnu robotiky.
Po vyučování nabízíme dětem řadu kroužků: keramický, florbal, atletika hrou, šachový, pěváček, flétničky, turistický, angličtiny, gymnastika.
Účastníme se akcí, které pořádá město Rychnov, (náš zřizovatel) - rozsvícení vánočního stromu, kulturní dny města i dalších, sportovních soutěží, celostátních akcí (např. Ukliďme si Česko, 72 hodin), věnujeme se dobročinným projektům (Dobrý anděl, Ježíškova vnoučata aj.), organizujeme i akce vlastní - Rychnovský atletický školní trojboj (určený pro naše žáky), Předškoličku (pro předškoláčky),  Pojďte s námi za školu (pro všechny rychnovské i okolní děti) a  Den otevřených dveří (pro všechny zájemce). Spolupracujeme s rychnovskými myslivci, kteří pro naše nejmenší každoročně připravují zajímavý venkovní program.O prázdninách pořádáme příměstský sportovní tábor.
 Handicapem školy jsou v tuto chvíli nedostatečné prostory způsobené významným nárůstem žáků. Za posledních 15 let se jejich počet zdvojnásobil. Nevyhovující jsou především šatny na 1. stupni a nedostatek učeben na stupni druhém. Problém s nedostatkem učeben vyřeší plánovaná přístavba (již zahájena) a rekonstrukce půdních prostor na budově 2. stupně (v další etapě). Dle zpracované studie zde do několika let vzniknou další kmenové třídy a nové odborné učebny -  moderní jazykové učebny, kvalitně vybavené učebny a laboratoře pro přírodní vědy i prostorný výtvarný ateliér. 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990